קיצור מהביאור ע"פ עולת תמיד

א'קנ1

קיצור* מהביאור ע"פ עולת תמיד העשוי' בהר סיני שאמר אאזמו"ר ז"ל בפ' פנחס תקס"ט

(א) כדי להבין ענין ישראל לי ראש יש להקדים ענין אורות וכלים דאין הפי' שגם האור החכמה הוא בחי' חכמה ממש דא"כ איך יתפרש מאמר הס"י עשר ספירות בלי מה, דהפירוש בלי מהות, אלא שהאור הוא בלי מהות, רק בחי' חכמה הוא הכלי, ולכן ענין האורות זהו אצילות ע"ד ויאצל מן הרוח דגבי משה על השבעים זקנים. הג"ה, וקשה דהא הכלים הם ג"כ אצילות, וכאן משמע דהאור הוא המחיה ומהוה הכלי, לכן יתורץ קושיא זו דעיקר אצילות הוא האור אלא שהוא מחיה ומהוה הכלי, מיהו במ"א כתבתי דאצילות הכלים יש להם שורש חוץ מהאור היינו ששרשם מהרשימו שנשאר אחר הצמצום והאורות מתלבשים בהכלים ע"ד נשמה המתלבשת בגוף וענין ע"ס בלי מה קאי על האורות, עכ"ה.

(ב) והנה ענין ישראל לי ראש היינו חב"ד דז"א, והענין כי הנה מה שהספירות כלולים זה מזה ויש בחסד ע"ס וכן בחכמה כ"ז שייך מצד הכלים שהן בבחינת מהות ממש חסד וחכמה ע"כ שייך התכללות כנ"ל משא"כ מצד האורות שהם בלי מה, לא שייך זה. הג"ה, וזהו כעין ההפרש בין אחד ובין יחיד המבואר בת"א פ' וארא בד"ה וארא אל אברהם ודו"ק עכ"ה. וזהו ענין ישראל לי ראש מה שהחכמה מאירה בהמדות ונעשה מוחין לז"א זהו שייך רק מצד הכלים, והנה לבד ההתכללות כל מדה מיו"ד יש עוד בחי' פרצוף שגם בעשר כלים יש פנימי אמצעי חיצון וזהו ענין שלשים כלים דזו"נ שנעשים נשמה לע"ס דבי"ע והנשמות שרשן מפנימית הכלים והמלאכים נמשכים מחיצוניות הכלים, וזהו ענין שהמלכות נקנית בשלשים מעלות, ואף שהנשמות שרשם מזווג גופני והמלאכים שרשם מזווג רוחני מ"מ היא הנותנת דזווג רוחני שרשו רק מחיצוניות החכמה וזווג גופני שרשו מעצמיות החכמה כמ"ש בבה"ז פ' בלק על המאמר שם דק"צ ע"ב ע"פ ברכו ה' מלאכיו, עכ"פ


* קיצור מהביאור ע"פ עולת תמיד: נדפס בהוצאה הראשונה באוה"ת במדבר כרך ה' ע' א'תרעז.