עולת תמיד

א'קנא

עולת תמיד כו'. י"ל עפמ"ש סד"ה שובה ישראל בענין ב"פ הוי' הוא האלקים שנאמר בהר תבור שזה מורה ענין במקום שבע"ת עומדים אין צד"ג יכולים לעמוד כי התשובה הוא עד שהוי' יהי' בבחי' אלקים כו' ע"ש. אמנם עכ"ז התשובה הוא רק לשעה אבל אח"כ בתמידות צ"ל בחינת קחו עמכם דברים תומ"צ בחי' ושמרו דרך הוי' לעשות צדקה בחי' צדיק, ובמי נמלך בנשמתן של צדיקים דוקא כמ"ש בד"ה מי יתנך כאח לי, ועמ"ש ע"פ מאמר הזח"ג אמור ד"ק ע"ב אחותי בת אבי היא ובחי' צדיק יסוד נמשך דוקא מחכ' משא"כ בינה תשובה רק עד הוד אתפשטת ולכן ניתנה תורה על ה"ס דוקא שמורה על צדיק, כי הר סיני שירדה שנאה למדות הרעות והוא בחי' צדיק כמ"ש בתניא פ"י שהוא ענין אתהפכא כו' וכתיב אוהבי ה' שנאו רע, וגם כי הר סיני הר נמוך מורה על השפלות שעם היותו שצ"ל בחי' הר והגבהה ע"ד שמחה של מצוה כמ"ש תחת אשר וכו' בשמחה וטוב כו', עכ"ז שמחה זו צ"ל בהכנעה ע"ד וכל הלבבות יראוך וכו' וזהו ענין ארץ כנען משא"כ ארץ פלשתים, וזהו שהי' הר נמוך כי אתם המעט, כי קטן יעקב, קטנתי מכל, ולכן בחי' עולת תמיד דוקא הוא העשויה בה"ס שבתמידי' צ"ל בחי' הנ"ל, ולע"ל ג"כ ועמדו רגליו וכו' על הר הזיתים, זית צדיק, כנודע מענין ארץ זית כו'.

או י"ל הנה ברבות ויצא ע"פ והנה סולם אמרו סולם זה סיני גם אמרו סולם זה הכבש דהיינו הקרבנות והיינו שבסיני הסולם מלמעלמ"ט כי ביום חתונתו זה מ"ת והטפה נמשכה דרך ח"י חוליות והתפלה העלא' מלמטלמ"ע ועמ"ש ע"פ והנה סולם, לכן עולת תמיד סולם דא צלותא העשויה בה"ס שנק' סולם כו', או י"ל כי הנה מבואר בד"ה וכל העם רואים שדוקא אחר יצ"מ כור הברזל יוכל להיות הבירור כו', וע"ש במ"ש ואף שגם האבות הקריבו כו', ולכן זה שיהי' עולת תמיד הוא העשויה בה"ס ע"ד שירדה שנאה על הרע כו' וכשזה נופל זה קם כו'.

או י"ל עולת תמיד וכו' ע"ד המדרש בשמות רבה וארא פי"ב שהביא בילקוט בתלים סי' קט"ו ע"פ השמים שמים לה' משל למלך שגזר ואמר בני רומי