עולת תמיד

א'קנב

לא ירדו לסוריא כו' עד ואני הוא המתחיל שנאמר וירד ה' על ה"ס ואח"כ ומשה עלה כו' והאריך בזה בעל העקדה פ' יתרו, וצ"ל אומרו השמים שמים כו' דמשמע כאילו עזב ה' את הארץ ח"ו עד מ"ת וזה לא יעלה עה"ד, ועוד הכתיב את השמים ואת הארץ אני מלא, אמנם הענין כמ"ש בפע"ח בהקדמת מוהרנ"ש שיש ב' מיני השפעות הא' להחיות העולמות והב' תוספת אור והוא הנק' זיווג כו' ע"ש, ועמ"ש מזה בביאור דזכור ושמור בת"א פ' יתרו שבחי' ראשונה נמשך מיחוד חיצוניות דחו"ב והוא לחדש הישינות אמנם הב' היא המשכת האור חדש ממש ונמשך מיחוד פנימי דחו"ב ששרש המשכה זו מא"ס ממש, ועמ"ש מזה בביאור דיונתי בחגוי בענין הראיני את מראיך, וע' בלק"ת ר"פ לך לך ראוי להבין אם קודם מ"ת הי' הזווג נעשה בימי האבות או לא, כי הלא מתחילה קודם האבות לא הי' הזווג מעולם וכשבא אברהם אז התחיל הזווג כו', והיינו שקודם האבות אף כי המחדש בכל יום מע"ב בהשגחה פרטיות אך זהו רק מבחי' חיצוניות חו"ב ולא תוספת אור חדש ממש, ולכן הגם כי את השמים ואת הארץ אני מלא עכ"ז היינו בבחי' העלם מהעולמות ונק' סוכ"ע אבל לא נמשך הגילוי בפנימיות שזהו הנק' זווג המשכה מסוכ"ע בממכ"ע, ובימי האבות התחילו ההמשכה בפנימיות. אך עכ"ז מבואר בד"ה משה ידבר שע"י האבות הי' ההמשכה ותוס' אור רק בעולמות עליונים וזהו ענין קיים אברהם כל התורה כולה עד שלא ניתנה אבל לשיומשך הגילוי למטה ממש זהו רק ע"י מ"ת וזהו משה ידבר כו'. ועמ"ש בד"ה בהעלותך ג"כ ההפרש בין אהבה דאברהם לאה"ר דאהרן שהוא ג"כ ע"ד הנ"ל שבאהרן נאמר כשמן כו' שיורד עפ"י מדותיו דוקא שיהי' הגילוי למטה כמו למעלה, עין בעין יראו, כי אל דעות, גילוי דעה עליונה, ואמת ה' לעולם, משא"כ מבחי' אברהם מלמטלמ"ע עיקר הגילוי למעלה, והנה זה שיומשך הגילוי למטה כמו למעלה נמשך ממקום עליון יותר כי כדי שיהי' גילוי סוכ"ע בממכ"ע צריך שיהי' ההמשכה מלמעלה מבחי' סוכ"ע וזהו ענין בחי' כל אשר חפץ וכו' ה' חפץ למען צדקו כו' שלמעלה מרצון עליון הסוכ"ע, וזהו היש הוי' בקרבנו ע"ד המחדש בכל יום מע"ב אם אין בחי' ע"ק שמשם נמשך הגילוי גם למטה כמו למעלה ע' בהרמ"ז שלח קנ"ח, וזהו שבתחילת בה"ע נאמר השמים שמים לה' שלא הי' נמצא כלל בחי' היחוד עליון, וזהו בני רומי לא ירדו לסוריא כי הנה רם על כל כו' על השמים כבודו, בחי' רוממות היינו סוכ"ע, וזהו ענין קול ברמה נשמע ופי' בפ' ויגש עלמא עילאה כו', ואעפ"י שבאמת את השמים וא"ה אני מלא היינו בבחי' העלם להיות מהוה ומחיי' ע"י ההעלם, וסוריא לשון הסרה כמו גולה וסורה בישעי' מ"ט כ"א והוא עולם העשי' שנא' בו אף עשיתיו אף הפסיק הענין, גם שם שייך וסרתם כו', ודרך כלל בחי' ומשם יפרד טורי דפרודא וגם יש סור מרע כי למטה שייך הבחירה עה"ד טו"ר והו"ע ק"נ מקום לבן ארם נהרים, וקודם מ"ת לא הי' קשר וחיבור כלל, לכן נשא יעקב שני אחיות, והאבות המשיכו היחוד רק למעלה באצי' אכן אחר גלות מצרים נתברר ק"נ כנז' בד"ה וכל העם רואים ואזי יוכל להיות מ"ת שיומשך הגילוי גם למטה וזהו ענין שבני רומי ירדו לסוריא כי ע"י סו"מ ואתכפי' סט"א אסתלק יקרא דקודב"ה, וגם סוריא לשון סיר הבשר שפירושו