שייך לפסוק עולת תמיד

א'קנד

שייך לפסוק עולת תמיד

הנה ברבות בפתיחתא דאיכה בתחלתה בד"ה ר' אבא בר כהנא פתח מי האיש החכם הה"ד וצבא תנתן על התמיד בפשע בדניאל סימן ח'. התמיד אלו ישראל דכתיב והגית בו יומם ולילה, בפשע בפשעה של תורה כו' ע"ש נמצא ישראל נקראו תמיד ע"ש התורה שנאמר בה והגית בו כו'. והענין עפ"י הקדמה שביארה אאזמ"ו נ"ע בד"ה עולת תמיד, שהשראת אוא"ס ב"ה מבחי' שמו הגדול שע"ז ארז"ל עד שלא נבה"ע הי' הוא ושמו בלבד הנה גילוי בחי' זו הוא בחכמה כי אור א"ס ב"ה אינו שורה אלא בבחי' חכמה לפי שהיא כלי הביטול כו' וכמ"ש בסש"ב פל"ה בהג"ה כי הנה שמו בגימ' מקור והיינו מ"ש מקור מים חיים מבועא דלא פסיק שהוא ית' מחדש בכי"ו תמיד מע"ב כי בכל שעה נמשך צירוף חדש מי"ב צירופי הוי', והחיות רו"ש שחיות שעה העבר נסתלק למקורו ונמשך צירוף חדש כו' ומקור ההתחדשות דוקא מא"ס שלהיותו א"ס ע"כ מחדש תמיד ואין קץ וזהו ענין כ"מ שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק שבחי' זו שאין לו הפסק היינו לפי שנמשך ממקום גבוה ע"ד מ"ש ועת"י יתיב כו' מלכותיה מלכות עלם כו' וכן כ"מ שנאמר לי אין לו הפסק לפי שמורה על יחוד או"א התדירי כו' שהמשכה זו באה מא"ס ב"ה רק שמתלבשת תחלה בחכ' ע"י שהיא כלי הביטול והיינו שמבחי' שמו גימ' מקור נמשך בחכמה שהוא מעיין הנובע מן המקור וכמו המעיין הוא גיד דק שאל"כ הי' מבול כו' כך מעיין החכמה הוא יו"ד של שם הוי' ולכן היו"ד דוקא מורה על שמהווה תמיד שזהו מעיין הנובע בתמידות ומחכמה נמשך לבינה וזהו ונהר יוצא תמיד מעדן וכמו עד"מ באדם המחשבה היא כמו נהר הנמשך תמיד ממקורו כו' שא"א להיות האדם בלי מח' כו', ועמ"ש בבה"ז ר"פ ויצא בפי' ויצא יעקב יסוד אבא מבאר שבע הוא הבינה כו'. והנה התלבשות אוא"ס בחכ' הוא כמו עד"מ הנפש שבאדם שעיקר גילויה והשראתה הוא במוחין שבראש וכמ"ש מזה בד"ה וידבר אלקים את כל הדברים, ושם פ"ב בענין התאחדות כח השכל בהנפש שלכן נק' נפש המשכלת, ושם פ"ג שעד"ז יובן הנמשל ענין התלבשות הקו וחוט מאור א"ס בח"ע, וע"ש בהביאור פ"א שלכן החכ' נק' חי' ומתאחדת עם יחידה ולכן נק' התורה משל הקדמוני וכמ"ש מזה בד"ה ויצוום ובד"ה לבסומי בפורי' דרוש השני, וזהו ענין הקב"ה יושב ועוסק בתורה יושב שמשפיל א"ע כו' וזהו ענין רננא דאורייתא שהם הטעמים ונגינות כו' כמ"ש בד"ה שיר השירים פ"ב ושם רפ"ד חות דרגא המשכת אוא"ס להתלבש בתו' ח"ע כו' אלפים שנה כו'