ונסכו רביעית

א'קס

א) ונסכו רביעית. פ"ג דיומא דף ל"ד סע"א ספ"ד דסוכה דמ"ט ע"ב, בפי' הסך נסך שכר להוי', אמר רב פפא שכר לשון שתייה לשון שביעה לשון שכרות, ומהרש"א כ' דבילקוט גריס לשון שמחה לשון שביעה לשון שכרות, וברבות ס"פ פנחס הגירסא לשון שתיה כמ"ש בגמרא.

ב) פ"ק דתענית ד"ג ע"א הסך נסך בשני נסוכים הכתוב מדבר א' ניסוך המים ואחד ניסוך היין, ואפ"ל ניסוך היין זהו העלאת מ"ן כי אשה מזרעת אודם וניסוך המים ה"ח דמ"ד וכ"מ במא"א אות נון סעי' מם, וז"ל נסך נק' המ"ן או דקדושה או דקליפה ונסך המים סוד ה' חסדים הנכנסים ביסוד דידה וזרע האשה דומה ליין בסוד יין נסך עכ"ל, והנה נסך שייך ג"כ לענין שמונה נסיכי אדם ועיין ברש"י בישעי' כ"ט יו"ד ע"פ כי נסך הוא מלשון מסכה יינה או מלשון נסיכות כלומר השליט בכם כו', וכך י"ל בקדושה ע"י ניסוך היין ממשיכים להיות נסך עלינו ה' רוח דקדושה, וגם ענין שליט ע"ד שמלכך בן חורין דא קב"ה לאפוקי שמלכך נער שהוא מט"ט שר העולם כו' כמ"ש בזהר ס"פ תרומה דקע"ה סע"א ובפ' לך דצ"ה ע"ב והנה בן חורין שמקבל מחו"ב שהם יין ושמן, וזהו ענין בן שמן וע"כ זה נמשך ע"י ניסוך היין וניסוך המים שהם חו"ב כו'.

ג) פ"ג דמעילה די"א ע"ב. רבות נשא פ"י דר"מ ע"ג הסך נסך שכר. פ' פנחס דרפ"ב א' כתיב מי מדד בשעלו מים ואני על לוגך כתבתי הסך נסך שכר להוי' לשון שתיה לשון שביעה לשון שכרות, זח"א פ' נח דף ע' תחלת עמוד ב' וההוא יין דאתער רחימותא כו', ח"ג פ' שלח קס"ב ב' ונסכו רביעית ההין דא יוסף עמ"ש מזה בלק"ת פ' שלח בד"ה ענין הנסכים וע' בה"ז פ' בלק בפי' רובע ישראל בענין וברית רובע הוא בשיעורא דמדידו דגופא, ורביעית ההין ג' לוגין י"ב רביעית שהם י"ח בצים דהיינו ע"ד יוסף בני ח"י שהיסוד נק' חי, כן פי' בזהר ח"א בסופו בהשמטות כמדומה סי' כ"ה וע' בלק"ת פ' שלח סד"ה ענין הנסכים.