ובראשי חדשיכם

א'קסד

ובראשי חדשיכם תקריבו עולה לה'. זח"א בסופו בהשמטות סי' כ"ה ד"ט ע"ב ובר"ח חדתותי דסיהרא אנן מקריבים פרים בני בקר שנים דהא מסט' דפרה אדומה תמימה אתו (ע' בזח"ג בפ' חקת ק"פ ע"ב ברע"מ ושכינתא תתאה איהי פרה אדומה מסט' דגבורה, תמימה מסט' דחסד, אשר אין בה מום מסט' דעמודא דאמצעיתא כו', אשר לא עלה עלי' עול מסט' דשכינתא עילאה עכ"ל לפי"ז שני פרים הנמשכים משכינתא תתאה שהיא מל' י"ל חו"ג דבריאה ובמא"א אות פ' סט"ו כ' שגם בינה נק' פרה אדומה א"כ לפי"ז שני פרים הנמשכים מסט' הם חו"ג דאצי') ואינון לעילא לאשלמא פגימו דילה ולמיהב לה שפע על חד תרין מההוא אתר דאקרי עולה איל אחד לקרבא לה אילו דיצחק שמאלו תחת לראשי (וזה א"ש עפמ"ש בד"ה מחר חודש שעלייתה לקבל אור השמש זהו בחי' יצחק שהוא העלאה וחושך שמתעלית מלהאיר רק לקבל כו' ע"כ מקריבין איל דיצחק) כבשים בני שנה שבעה לחבקא לה ימינא כו' ואנן מקריבין שעיר עזים כו' ע"ש, וע' ברבות נשא בקרבן נחשון פר בן בקר כנגד אברהם שנאמר ואל הבקר רץ אברהם איל כנגד יצחק כבש נגד יעקב.

ב) זח"ג פנחס דרמ"ח ע"א ובראשי חדשיכם כו' ודרמ"ז סע"ב ודרמ"ח ע"ב ובראשי חדשיכם אינון יעקב ויוסף.

ג) רבות ס"פ פנחס יספת לגוי וכו' ובראשי חדשיכם וכו' היינו שבר"ח נמשך תוספת אור, וע"ז התוספת אור מקריבין קרבן.

ג)ג בבחיי פ' בראשית די"ד ע"א גבי אדה"ר שהקריב פר וכו' שקרן א' היה לו וכו' מ"ש רז"ל ע"פ את הפר אל פתח אוה"מ משל לאוהבו של מלך שהביא דורן נאה למלך אשר תלו אותו בפתח פלטרין שלו וכו' והדורן הוא התשובה, וע' מענין זה בהרשב"א בחידושי אגדות מסכ' ב"ב פ' חזקת גבי פר שהקריב אדה"ר וכו'.

ד) בבחיי פ' פנחס במקומו פרים כנגד אברהם כו' כנ"ל בשם הרבות. שעיר כנגד השבטים וראוי להתעורר במה שהיו י"א שני פרים ואיל


ג בגוכתי"ק נכפל אות ג.