ובראשי חדשיכם

א'קסה

אחד ושבעה כבשים ושעיר א' וכו' כנגד י"א ימים שיתרים ימות החמה על ימות הלבנה, ולע"ד כי בקדושה יש ע"ס עשר ולא תשע ולא י"א וזהו אשר פרים איל וכבשים הם עשרה להמשיך מע"ס דקדושה במל' אך השעיר הוא הי"א כנגד מה שמבררי' מסט"א ושם הם אחד עשר וכו' כנודע מענין י"א סממני הקטורת, ובמא"א יוד סעי' ל"ז יריעות עזים הם י"א קליפין דנוגה ע"ס שלהם וניצוץ שבתוכם והם י"א ארורים י"א סממני הקטורת י"א יום מחורב י"א יום שבין זיבה לזיבה עכ"ל. והנה שנינו בנדה ספ"ד כל אחד עשר יום בחזקת טהרה כו', והנה ווסת של נשים משלשים לשלשים זהו כדוגמת הלבנה ובר"ח היא מיטהרת ומתייחדת ואחד עשר יום הם בחזקת טהרה ע"כ הקרבנות דמוסף הם אחד עשר.

קיצור פרים שנים י"ל חו"ג וזהו השפעה על חד תרין, פר נגד אברהם י"ל ע"ד אברהם אברהם ויאמר הנני, איל אילו של יצחק, כבשים בחי' יעקב, סך הכל י"א בהמות נגד י"א ימים שיתרים ימות החמה, ואפ"ל ע"ד בסממני הקטרת ואחד עשר סממנין היו בה, ועיין מענין אברהם אברהם בת"א בהביאור ע"פ ואלה המשפטים בסופו, ואפ"ל אחר שנשלם ע"י העקדה שאני.

ועמ"ש מענין ובראשי חדשיכם בבוך שמות ויקרא במ"ד פ' פינחס דף קנ"ה ע"א, פי' תרין ראשין ע"ד אירוסין ונשואין.