ובראשי חדשיכם

א'קסה

ובראשי חדשיכם. זח"ג פ' פנחס דרמ"ח. וכי כמה ראשין אית לסיהרא, הנה מפרש ראשי שבכל ר"ח יש ב' ראשין דוגמת שבתותי ב' שבתות כהלכתן שהם בכל שבת, שבת דמעלי שבתא ושבתא דיומא, עד"ז מפרש ובראשי חדשיכם (ואפ"ל לכן לפעמים עושין שני ימים ר"ח כנגד ב' ראשין הנ"ל) ומפרש שהם יעקב ויוסף כי אלה תולדות יעקב יוסף, גוף וברית, כמ"ש בזהר בלק דר"ד ע"פ ומספר את רובע ישראל וע"ש בבה"ז שזהו ענין צורת אות גימל, וי"ל שנגד ב' ראשין הנ"ל יש תפלת מוסף, וע' זח"א ויצא קס"ב ענין ברכות לראש צדיק זהו ראש דבחי' יוסף ועמ"ש ע"פ על ראש המטה ומ"ש ע"פ קומי רוני בלילה לראש אשמורת ומ"ש במ"א בענין פי' דודי, ולהעיר מענין שלפעמים ר"ח שני ימים כנז' בשמואל א' סי' כ' ויהי ממחרת החדש השני דהיינו ביום שני של ר"ח, ועמ"ש ע"פ וארא וכו' באל שדי והוא יסוד כמ"ש בזהר ויקרא די"א ע"ב תשיעאה שדי דבי' ספוקא כו' ושמי הוי' זהו ת"ת וער"מ ר"פ תשא גבי העשיר וכו' והדל וכו', גם יש המשכה מן שמש ויש מעתיק וכו' בזהר אחרי דע"ט ע"ב וזהו ג"כ ענין ב' ראשין והם ג"כ כתר וחכ' סוכ"ע וממכ"ע, וע' מענין יעקב ויוסף בזהר פקודי דרנ"ח משמע שהן ענין זיווג נשיקין ע"י יעקב וזיווג גופני ע"י יוסף כו' ועמ"ש ע"פ ישקני מנשיקות פיהו, ועמ"ש בת"א סד"ה וישב יעקב וכתיב ב"פ בארץ ב' המשכות מבחי' יעקב הא' בעלמא דאתכסיא הב' בעלמא דאתגליא ואפ"ל ג"כ שזהו ענין ובראשי ב' ראשין וכו'.