ושעיר עזים אחד לחטאת

א'קסח

ושעיר עזים אחד לחטאת להוי'.

חולין פ"ט ד"ס ע"ב הביאו עלי כפרה ע' מזה לקמן סעיף ז', מד"ר פ' בראשית פ"ו ג"כ כמ"ש בגמרא פא"ט הנ"ל, שה"ש רבה כ"ג ג' תוך ד"ה כמגדל דוד, זח"א פ' נח דף ס"ד ע"א, ר"פ חיי דקכ"ב א', תולדות קל"ח ב' בהשמטות ח"א סי' כ"ה די"א ע"א שעיר עזים לכפרא על דסאיבו מקדשא חייבין דלתתא, פקודי רל"ח ע"א ובהשמטות דחלק ב' סי' ה', פ' בהר ק"י ע"א פ' פנחס דף רמ"ז סע"ב דרמ"ח ע"א.

והנה בפרדס ערך חטאת יש בו שני פירושים יש לשון נקיות ויש לשון חטא, ולשון חטא, לשון חטא הזכר הוא נחש הקדמוני, וחטאת הנקבה היא לילית המרשעת, וע"ש סוף ערך לילה, וע' במא"א אות למ"ד סעי' י"א וחטאת לשון נקיות והוא מה שמתטהרת המ' דקדושה כו' וז"ל חטאת יש לשון נקיות (ה' וזהו ע"ד שארז"ל בחולין ר"פ השוחט ממאי דהאי חטהו לישנא דדכויי הוא דכתיב וחטא את הבית בפ' מצורע י"ד נ"ב, וכן שם מ"ט ולקח לחטא את הבית ויסב לדכאה, ובתלים נ"א ט' תחטאני באזוב ואטהר, והלעז טוא מיך רייניגען, ואפ"ל עד"ז מ"ש בפ' חוקת י"ט ט' למי נדה חטאת היא דר"ל שהיא עשויה לטהר ע"ד תחטאני באזוב וכן פרש"י שם חטאת היא לשון חטוי כפשוטו, והראב"ע שם פ' חוקת ע"פ הוא יתחטא בו יסור חטאו בו או כמו תחטאני באזוב ואטהר עכ"ל ור"ל או כמו תחטאני היינו להטהר בו כמ"ש התרגום לדכאה והיינו תרגום של טהרה, והנה נקיות וטהרה ענין אחד הוא כמו שפירש"י ס"פ לפני אידיהן ד"כ ע"ב גבי נקיות וטהרה וז"ל טהור צח מלובן ועדיף מנקי עכ"ל וע' בתוי"ט סוף מסכת סוטה, וע' בירושלמי פ"ק דשבת סוף הלכה ג' גבי נקיות לידי טהרה מוכח שם ג"כ דקרובים מאד זל"ז, וא"כ א"ש מ"ש הפרדס שחטאת י"ל לשון נקיות דהיינו ענין הכפרה, וכמ"ש בירושלמי הנ"ל זריזות לידי נקיות שנאמר וכלה וכפר, א"כ הכפרה היא הנקיות כי כפרה ג"כ לשון הסרת הלכלוך כמ"ש רש"י בפי' החומש פ' וישלח ע"פ אכפרה את פניו ועיין במד"ר בשה"ש ע"פ אל גנת אגוז בפי' כי ביום הזה יכפר, ועיין במאו"א ח' כ"ד וע' בזהר בלק קפ"ח ב' בענין חטה כברתא דמתחטאה וצ"ע גבי חוני המעגל במשנה ספ"ג דתענית שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך ופי' הרע"ו מתגעגע והתוי"ט כ' שהיא מלה ארמית כו') ויש לשון חטא אמנם חטא הזכר הוא נחש הקדמוני וחטאת הנקבה לילית המרשעת אבל חטאת יש לשון נקיות היא המ' כאשר נתמעטה וירדה להדום רגליו בסוד וירד מעשות החטאת לשון ירידה כן בפי' ברע"מ עכ"ל, וגם בתולע"י גבי ר"ח כ' ולפיכך נקרא שעיר חטאת וחטאת את הבית וכמו שיובא לשונו לקמן סעיף ח'.

קיצור. חטאת לשון חטא זהו זו"נ דקליפה וחטאת לשון נקיות במ' כשירדה למטה, תחטאני באזוב ואטהר, נקיות וטהרה ענין אחד הוא וטהרה