ויאמר ה' כו' וסמכת את ידך עליו

א'סז

ויאמר ה' כו' וסמכת את ידך עליו, רפ"ט דברכות נ"ד ב' איש זה יהושע דכתיב איש אשר רוח בו, וכעין זה ביומא פב"ת דע"ו רע"א, ב"ק צ"ב ב'.

רבות ר"פ חיי שרה ס"ד ג' ע"פ וזרח השמש ובא השמש, עד שלא שקעה שמשו של משה הזריח שמשו של יהושע שנאמר קח לך את יהושע כו'.

נשא פי"ב ע"פ ביום כלת משה רמ"ט א', נוצר תאנה יאכל פריה, קח לך את יהושע כו'.

ס"פ בהעלותך דרס"ו א' ואעפ"כ משה לא חסר כלום כו'.

פ' פנחס רפ"א ד' טוב עין הוא יברך, וסמכת את ידך עליו יד אחת מה עשה ויסמוך את ידיו ויצוהו כו'.

ר"פ ואתחנן דרפ"ח ג' וכיון שנתחלף ונתמנה יהושע תחתיו שנאמר קח לך כו' התחיל להתחנן כו'.