ושעיר עזים אחד לחטאת

א'קפט1

ושעיר* עזים אחד לחטאת לה'.

חולין פא"ט ד"ס ע"ב. רבות בראשית פ"ו. שה"ש ךג"א בענין שבעצרת לא נא' חטאת ע"י שעלו מן הרחצה. זח"א פ' נח סד"א, פ' חיי קכ"ב ב', תולדות קל"ח, ב'. בהשמטות סי' ך"ה די"א ע"א, שעיר עזים לכפרא על דסאיבו מקדשא חייבין דלתתא, פקודי רל"ח ע"א ובהשמטות דחלק ב סי' ה'. בהר ק"י ע"א, פנחס דרמ"ז סע"ב, רמ"ח א'.

א) בפרדס ערך חטאת יש בו ב' פירושי' או מ' דק"נ או חטאת ל' נקיות והוא מה שמתטהרת מ' דקדושה, ששם עיקר גילוי הגדולה כמ"ש גדול אדונינו ורב כח כו' ופי' בת"א בד"ה וידבר כו' וארא דצ"ג רע"ב לא שייך לומר עליו ית' לשון גדולה כ"א כו' התחלקות החיות כו' ואז נק' אלקים, וע' בד"ה וישכם לבן כו', אבל כשהוא בעיר אלקינו דבור העליון מאיר ואזי יחוד קול ודבור וע' בזהר וארא דכ"ה סע"ב ודכ"ו ע"א, ועוי"ל ע"ד בינה יתירה ניתנה באשה שהוא הדבור כמ"ש בד"ה גן נעול וכענין ומתלמידי יותר מכולם כו', ע"כ ע"י בחי' הדבור נמשך בז"א בחי' גדולה והוא אור הכתר שנק' מדבר כמ"ש בביאור דחקת התורה, ועמ"ש ע"פ כמגדל דוד צווארך.


* ושעיר עזים: מאמר זה ניתוסף בהוצאה זו מגוכי"ק 1127 (שמא, א). ובראש העמוד רשום: נכתב בבוך תרטו"ב. והוא מהדורא קמא מהנדפס לעיל ע' א'קסח.