וביום הבכורים

א'קצ

א) וביום הבכורים. במנחות פרק התכלת דמ"ו סע"ב שתי הלחם אקרו מנחה שנאמר בהקריבכם מנחה חדשה, פ"ט דפ"ד רע"ב, זח"א בהשמטות סי' כ"ה ד"י ע"ב וביום הבכורים כו' לקבל דרגא דיעקב כו' לחברא כלה ביובלא עילאה כו' ע"ש, בשבועותיכם ח"ב תצוה קפ"ג א', ח"ג אמור צ"ו א', עמוד ב' כד מטון בכורים כו' ובהרמ"ז שם.

ב) ח"ג פנחס רנ"ג א' ובפי' הרמ"ז שם, ועמש"ש ע"פ בה"ז פ' פנחס שם באריכות די"ל חו"ב הן יום יום אלפים שנה שקדמה התורה לעולם ע"כ חו"ב נק' בכורים שהן קודמים לימי עולם דז"א ובשבועות מאיר בתפארת שהוא ז"א מאיר בו חו"ב ע"כ נק' הת"ת אז יום הבכורים וכ"מ הפי' במק"מ שם בשם נ"ב מהרח"ו.