קדש ישראל

א'רג

בעז"ה תורת אדמו"ר מ"מ נבג"מ פ' פנחס תקפ"ט

קדש* ישראל להוי' ראשית תבואתה כו'. וצ"ל מהו ענין התבואה שישראל הן ראשית לבחי' תבואה זו. והענין כי המלאכים נק' איבין בזוה"ק (פ' נח) שהם בחי' תבואת הארץ, ונש"י הן בחי' ראשית לתבואה זו, כי המלאכי' אין אומרי' קדוש עד שישראל אומרים קדוש תחלה. והנה כתיב ברכו הוי' מלאכיו כו' וכתיב ברכי נפשי את הוי', ובמלאכים לא נז' את, ומבואר הטעם בזוה"ק (פ' בלק דק"צ ע"ב) שהמלאכים יכולי' לברך ולהמשיך בחי' שם הוי'


* קדש ישראל להוי': באוה"ת במדבר כרך ו' ע' א'תתקמ — א'תתקמד ניתוספו הגהות עם קיצורים השייכים למאמר זה, ונכנסו כאן במקומם.