בלקו"ת פ' פנחס ד"ה צו את בנ"י

א'עט

בלק"ת פ' פנחס ד"ה צו את בנ"י

בלק"ת פ' פנחס ד"ה צו את בנ"י, ענין ב"פ ואמרת הא' על מחו"ד דקרבנות הב' על המעשה. הגה"ה ע' בלק"ת סד"ה שובה ישראל דרוש השני בענין ונשלמה פרים שפתינו בהושע סי' י"ד ב', ובמד"ר פ' קרח דרע"ב ג' יעו"ש ועכשיו הרי חלבינו ודמינו ונפשותינו ובשה"ש רבה ע"פ כחוט השני שפתותיך, דף כ"ד ד' ונשלמה פרים שפתינו מה נשלם תחת פרים ותחת השעיר המשתלח, שפתינו כו' וע' באו"ת מהמגיד נ"ע ע"פ כחוט השני שפתותיך, עד כאן הג"ה.

ענין ריח ניחוח, נח"ר לפני שאמרתי ונעשה רצוני, הג"ה והתירוץ שע"י הקרבן שיורד אש שלמעלה בפועל למטה נק' ונעשה רצוני שנמשך רצון העליון בגלוי בעשייה הגשמיות משא"כ בשאר המצות שאין ניכר זה, אמנם