צו את בנ"י גו' את קרבני

א'פב

שייך לפסוק צו את בנ"י כו' את קרבני לחמי, בבוך במדבר פ' פנחס.

בשה"ש רבה סד"ה צווארך בחרוזים עד שאתה מצווני על בני צו את בני עלי שנאמר צו את בנ"י, י"ל צו ציווי וחיבור וענין מצווני על בני זהו הצוותא וחיבור של אור א"ס ב"ה להאיר באצי' או עכ"פ בז"א דאצי' הנק' בני בכורי ישראל, וא"כ צוותא זו זהו ענין הכתר המחבר אור א"ס ב"ה עם הנאצלים או עכ"פ בינה הנק' שכינתא עילאה המשכנת ג' ראשונות על ז"ת וכן איתא צו בינה וע' בלק"ת בשה"ש בד"ה אני ישנה ולבי ער בענין האותיות שאלוני על בני כו' תצווני בישעי' סי' מ"ה י"א, אך ענין צו את בני עלי צו זה הוא מ' שבחי' זו הוא קבלת עול מלכות שמים ועול מצות ובה ועל ידה מתחברים הנשמות עם א"ס ב"ה המלובש באצילות.

שם סד"ה ראשך עליך ככרמל דרכו של מלך להיות גוזר ואחרים מקיימין כך צו את בנ"י, שציווים אלו עם שהם מבחי' מ' שרשם מהכתר כו'.