צו את בנ"י גו' את קרבני

א'פד

תורת אדמו"ר מ"מ שאמר בק"ק פאלאצק בחודש אלול שנת תקצ"ה לפ"ק.

צו* את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי כו' ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה' כו' את הכבש א' תעשה בבוקר ואת כו'. ולהבין כפל ב"פ ואמרת וגם שינוי לשון הכתוב דכתיב אשר תקריבו וכתיב את הכבש הא' תעשה לשון עשי', וגם תקריבו לשון רבים ותעשה לשון יחיד. והענין הוא כמארז"ל כ"מ שנאמר צו הוא מיד ולדורות. וזהו כפל אמירה, ואמרת אליהם מיד, ואמרת להם לדורות שתיקנו תפילה כנגד תמידין. והנה צ"ל איך התפילה כנגד תמידין שהן כבשים במשנה


* צו את בני ישראל: ראה מאמר זה בשינויים בלקו"ת פנחס עז, ג.

בהוצאה הקודמת נדפסו כאן איזה הגהות [ומתחיל: בענין שמו גימטריא רצון] ובהוצאה זו מדפיסים אנו המאמר בשלימותו.