אך בגורל יחלק הארץ א'נט
אך בגורל יחלק הארץ א'סד
ויאמר ה' כו' וסמכת את ידך עליו א'סז
ויסמוך את ידיו א'סז
צו את בנ"י גו' את קרבני. א'סח
בלקו"ת פ' פנחס ד"ה צו את בנ"י א'עט
צו את בנ"י גו' את קרבני א'פב
הגהות לד"ה צו את בנ"י א'פג
צו את בנ"י גו' את קרבני א'פד
את קרבני לחמי א'פה
להבין בתוספת ביאור כו' ע"פ צו את בנ"י א'פח
ואמרת להם זה האשה א'צז
בפ"ט דפסחים כו' מנין לתמיד [את קרבני גו'... א'קו
כבשים בני שנה א'קיג
עולת תמיד א'קטז
עולת תמיד א'קכה
עולת תמיד א'קלז
עולת תמיד א'קמ
קיצור מהדרוש עולת תמיד א'קמו1
להבין שרש הדברים הנ"ל א'קמו6
קיצור מהביאור ע"פ עולת תמיד א'קנ1
עולת תמיד א'קנא
שייך לפסוק עולת תמיד א'קנד
ונסכו רביעית א'קס
וביום השבת א'קסא
ובראשי חדשיכם א'קסד
ובראשי חדשיכם א'קסה
זח"ג פנחס דרמ"ח ע"פ ובראשי חדשיכם א'קסו
ושעיר עזים אחד לחטאת א'קסח
ושעיר עזים אחד לחטאת א'קפט1
וביום הבכורים א'קצ
ביום השמיני עצרת כו' א'קצ
קדש ישראל א'רג
להבין שרשי הדברים ע"פ קדש ישראל א'ריב1
קדש ישראל א'ריב4
קדש ישראל א'רכא