אלה מסעי

א'שמט

אלה מסעי בנ"י.

ענין מ"ב מסעות עמ"ש מענין שם מ"ב בלק"ת פ' ואתחנן בד"ה ואהבת את שהוא בחי' בכל מאדך ושם נזכר שהוא אור הגבורה בכלי החסד כו', וא"כ מעלתו על שם ע"ב גי' חסד ע"ד כמעלת הזהב על הכסף הנזכר בסש"ב ח"א פ"נ. אך שם נזכר גבורות עליונות דבינה עילאה, ובאמת שהבינה גבוה מהחסד וכ"כ בזח"ב תרומה קמח"א וכסף לתתא רזא דדרועא ימינא דהא רישא עילאה זהב איהו כו' ע"ש, ונק' חסד אהבה זוטא לגבי בינה שנק' אה"ר, בת"א בביאור כי אתה נרי, והם מדות שלמטה מהשכל ומדות שלמעלה מהשכל בלק"ת עקב בד"ה ולהבין קישור פ"א, אך כמו"כ שם מ"ב זהו ז"ת כשמתעלים בבינה כדפי' בלק"ת בד"ה לבאר ענין המסעות פ"ב שזהו ענין תבונה אותיות בן ובת כשהם כלולים ונעלמים בבחי' בינה כו' וע"ש בד"ה אלה מסעי פ"ג בחי' אין ולא בחי' יש להרגיש מדותיו כו', ובד"ה הנה ענין המסעות פ"א שתהיינה השבעה מדות בטלים בו ית' דלאו מכל אינון מדות איהו כלל כמ"ש לך הוי' הגדולה כו' ופי' לך הוי' הגדולה כו' פי' בזח"ג אמור צ"ב א' שזהו ענין והי' שבעת ימים תחת אמו, תחת אמו אתעטרו שבעת ימים דכתי' לך ה' הגדולה ופי' במק"מ תחת האם שהיא הבינה נתעטרו ז' ימים שהם זו"נ בן ובת הנ"ל וזהו לך הוי' שהוא הבינה, הגדולה וכו' שהם ו"ק ומל' וע"ש שזהו ענין שבעה ימי הסוכות. וביאור הענין היינו מ"ש בזח"ב תרומה קל"ה סע"א כגוונא דאינון מתייחדין לעילא באחד, יחוד הו"ק שהם שרש בחי' מקום רוחני וגשמי כמ"ש בת"א בד"ה וארא אל אברהם, שיוכללו בבחי' ביטול דחו"ב וע"ד עליי' ז"א בע"ק כי הוי' הוא האלקים שלגבי ג"ר נק' ז"א יחו"ת בחי' יש כו' משא"כ החכמה אין אמת כמ"ש בד"ה הנה ענין המסעות מענין אמת.

קיצור. ענין מ"ב וע"ב כמעלת הזהב בינה על הכסף חסד, אה"ר לגבי אהבה זוטא, ושם מ"ב ז"ת כשכלולים בבינה, שבעת ימים תחת אמו, לך הוי' הגדולה, כגוונא דאינון מתייחדין לעילא באחד.

בהרמ"ז פ' תצא דער"ה סע"ב קה"ק ה"ס רישא דבריאה בסוד כח"ב וכל רישא סוד מ"ב וג' פעמים מ"ב גי' סוס.

ב) והענין כי שם מ"ב הוא ל"ב נתיבות עם עשרה מאמרות כמ"ש בת"ז תיקון ד' די"ד ע"ב אבא בם בארבעים ותרין אתוון דשמא מפרש כו' עשר אמירן אינון ול"ב שבילין כו' והובא בפרדס שכ"א פי"ב, ואפ"ל כי ל"ב נתיבות הם כ"ב אותיות וע"ס כמ"ש בס"י, ואשד הנתיבות דחכ' הוא בבינה, אכן שם מ"ב שנוסף עוד ע"ס היינו בחי' ע"ס הגבוהים מע"ס של ל"ב נתיבות, היינו כמ"ש במק"מ תרומה קלב ב שמא דמ"ב פי' כ"ב אתוון עם עשרת הדברות שהם נפש דאימא ועם עשרה מאמרות שהם רוח דאבא הם מ"ב עכ"ל ועמ"ש בביאור זאת חקת התורה פ"א ובמק"מ פ' ויקרא די"א ע"ב מענין דברות ומאמרות. והנה בינה לגבי אבא נק' בריאה לגבי אצי' וכמו מוחין דאבא שגבוהים הרבה מה"ט ממוחין דאימא כענין קדש לגבי