ואמרת אליהם זה האשה

ח

דמתעסקין בהאי עלמא לאולדא כו' והוא ע"ד זכר ונקבה כו' ויברך אותם כו' וכמו"כ י"ל ענין שנים ליום הם חו"ג שהם זו"נ זכר חסדו ובנין המל' מהגבורות להיות מתחברים יחד ועי"ז מאיר מאימא עילאה כו'. ואפ"ל ע"ד משמח חתן וכלה, שמתחלה נמשך האור מא"ס בז"א, ואח"כ נמשך מז"א במל' מקור דבי"ע ע"כ צ"ל שנים ליום, וכענין מ"ש האריז"ל בפי' והבאת שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו בין אדם לחבירו להמשיך מא"א בז"א, ואח"כ בין איש לאשתו להמשיך מז"א לנוק' כו', וע' בקהלת רבה צ"ה א' טובים השנים זה איש ואשתו, והחוט המשולש זה הקב"ה שהוא פוקדן כו' והיינו ע"ד הנ"ל שעי"ז זכר ונקבה עי"ז ויברך כו' (גם טובים השנים קאי על משה ואהרן שע"י שניהם הי' יצ"מ כמ"ש ע"פ ויצוום ע"ד נקודה בהיכלי' שצ"ל שניהם דוקא בד"ה ראה אנכי נותן, וכן משה שוד"מ אהרן שודמ"ט ע"י חיבור שניהם מתחברים כו' וכתי' הוא אהרן ומשה ששניהם ממשיכי' בחי' כי הוי' הוא האלקים כמ"כ ענין שנים ליום כו'). נמצא בחי' והחוט המשולש בא ממילא, ועד"ז שנים ליום להיות שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני אזי ממילא והחוט המשולש ת"ת ה"ס היחוד כו', וה"ס חוט השדרה שהוא באמצע הגוף ובו ועל ידו יורד הטפה מהמוח כו' ועמ"ש בענין תפלת ערבית רשות בזח"א פ' חיי קל"ג ע"ש בבה"ז, גם להעיר מענין ימין ושמאל תפרוצי וממ"ש בלק"ת פ' ואתחנן בביאור ע"פ וידעת בענין הבארות שחפר אברהם סתמום פלשתים כי אין די באהבה לבד וצ"ל ג"כ יראה בחי' יצחק וזהו"ע שמאלו תחת לראשי שהוא תמיד הערב וימינו תחבקני אהבה תמיד של שחר.

(ז) תמימים, במשלי כ"ח יו"ד ותמימים ינחלו טוב וארז"ל פ"ו דאבות מ"ג ואין טוב אלא תורה שנא' כי לקח טוב נתתי לכם, ועמ"ש ע"פ תורת ה' תמימה ושם בענין שבע שבתות תמימות, ועמ"ש מענין ובטובו מחדש בד"ה ואתחנן, ומ"ש ע"פ טוב ה' לכל טוב ה' לקויו סנהדרין ל"ט ב' ונת' בהגהות לד"ה אשירה כי גאה גאה וכו' שה"ע ב' בחי' חיצוני' חו"ב להחיות העולמות ופנימי' חו"ב ע"כ כדי להמשיך מבחי' טוב צ"ל ותמימים ינחלו כו', וע' ברבות ויקרא פ"ב עוכומ"ז נק' תמימים שנא' ותמימים כיורדי בור משלי א' י"ב, וישראל נק' תמימים שנא' ותמימים ינחלו טוב, וצ"ל ענין ותמימים דעכומ"ז ע"ד שארז"ל גבי פרה תמימה זו מדי מלכי מדי תמימים היו כו', וענין בן שנה שאול במלכו ארז"ל פ"ב דיומא דכ"ב סע"ב כבן שנה שלא טעם טעם חטא כו', עמ"ש מענין הבל תשב"ר הבל שאין בו חטא, גם בן שנה ע"ד בשנותו את טעמו, ובמ"ע אופן קכ"ח בן שנה שאול שהי' סוד שם ב"ן ובא מבנימין בן ימין כו'. ועד"ז יש לפרש בני שנה בירור ש' ב"ן שיהי' בבחי' בן שנה וכמ"ש ע"פ ויהיו חיי שרה מאה שנה לשון יחיד משא"כ שבע שנים לשון רבים כו', ועד"ז פי' בן שנה שאול בחי' כל השנים נכללו באחדות כענין מאה שנה דשרה וכן עשרים שנה כו', והיינו כדי להיות והי' אור הלבנה כאור החמה כו', ועמ"ש מזה ע"פ הזהר פנחס דרמ"ט ע"ב בענין משכו יומין עילאין ליומין