אלה מסעי

נא

פ' מסעי

אלה מסעי* בנ"י.

ענין ויכתוב משה את מוצאיהם מה צ"ל ויכתוב משה הלא כל התורה משה כותב כמארז"ל פ"ב דב"ב הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב ומהו ענין מוצאיהם למסעיהם ואח"כ נאמר ואלה מסעיהם למוצאיהם גם ענין מ"ב מסעות ביצי"מ (בד"ה לכן אמור לבנ"י) אך הנה בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע בכל יום בבקר ובערב כאלו הוא עת יצ"מ (ע"כ) א"כ יש ג"כ הארת מ"ב מסעות בכל יום והוא ענין מ"ב תיבין בפ' שמע מן ואהבת עד ובשעריך והענין כי מצרים הוא מצר ים, ים הוא הפך אתוון מבחי' מי והנה בחי' מי הוא כמ"ש שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה (הג"ה מי אלה הוא שם אלקים כמ"ש בזח"א דף ב' ועמ"ש מזה בד"ה והיה מספר בנ"י ובהביאור בפי' הפסוק פלג אלקים מלא מים עכ"ה) ברא אלה יש מאין וצ"ל למה נק' מאין והלא ממך הכל (ה' בת"א פ' בשלח ד"ה וירא ישראל מבואר התירוץ לפי שבריאת העולם ע"י ש' הוי' יו"ד צמצום ובלק"ת פ' ראה ד"ה אחרי פ"א פי' שהוא נברא מבחי' שהוא כאין ואפס לגבי עצמותו ית' שהוא רק אור וזיו כו', ובמ"א נת' פי' מאין ר"ל שהיא דבר חדש מה שלא היה בכח המקור המוצאו ולא ע"ד השתלשלות עילה ועלול וכן פי' בלק"ת ד"ה ואתחנן פ"ב וכ"מ באגה"ק סי' כ' גבי בלי שום סיבה אחרת ליש הזה וכאן פי' שני הפירושים ע').

קיצור ויכתוב משה, מסעיהם למוצאיהם מ"ב מסעות ממצרים מצר ים ים אותיות מי מי ברא אלה פי' יש מאין הלא ממך הכל.

כתיב גדול ה' ומהולל מאד בעיר אלקינו תלים מ"ח ב' וארז"ל אימתי הוא גדול כשהוא בעיר אלקינו האותיות נק' אבנים וע"ז אמר בס"י שתי אבנים בונות שתי בתים וכללות עולם הדבור נק' עיר אלקינו ומזה נמשך רבוי ההתחלקות בנבראים בדצח"מ מה רבו מעשיך ד', וכן בעולמות עליונים ולגדודיו אין מספר לכל צדיק ש"י עולמות, אלקים קדושים, ומ"מ המשכות האור והחיות בהדבור הוא מהחכמה עד"מ וזהו גדול הוי' בעיר אלקינו ועי"ז הוא מהולל מאד כי השבח והשיר הוא לפי ערך ההשגה ונק' עיר אלקינו כי ראשית הגלוי בנשמות אך הנה כתיב לך ה' הגדולה שהגדולה בטל במציאות וכלא חשיבי' שהיא רק הארה בעלמא, וזהו ע"ד פי' במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו שהגדולה הנ"ל שהוא גדול בעיר אלקינו הוא הענוה והשפלה אצלו ית' כי ולגדולתו העצמית אין חקר,


* אלה מסעי: נדפס בהוצאה הראשונה באוה"ת כרך ו ע' א'תתקנט.