ג

ובש"ע אאזמו"ר הגאון נ"ע סי' ל"ב ססעי' ל' אם לא עשה רגל ימנית של יוד אין לה תקנה כו' וכ' דהא מהר"מ מדמה יודין שעל האלפין שלא נגעו לחסר רגל ימנית של יוד כו'. ובתשובה אחת הארכתי בענין שלא כסדרן ומתוך מ"ש שם נראה להקל בהדין שחקרתי לעיל סעיף ב' ושהביא עליו ראיות מתשו' מהרי"ל סי' קי"ט וסי' קל"ז: