סימן ד

א

במנחות (דף ל"ו סע"ב) ת"ר ידך זו שמאל. אתה אומר שמאל או אינו אלא ימין ת"ל אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים בישעי' (סי' מ"ח י"ג). ופרש"י מדכתיב ידי וימין ש"מ יד היינו שמאל אפ"ל שאף לדעת הסמ"ג הובא בטוש"ע אה"ע סי' קס"ט לענין חליצה דאיטר דאף איטר חולץ בימין כל אדם מאחר שהצריכה התורה ימין בפירוש. מודה כאן דאף לת"ק איטר מניח תפילין בימין כל אדם שהוא שמאלו דהתם שאני כיון דלמדים רגל רגל ממצורע. ובמצורע כתיב בהדיא על בהן רגלו הימנית ה"ל כאילו בחליצה כתיב בהדיא רגלו הימנית ובזה הוא דס"ל שאף באיטר אזלינן בתר ימין כל אדם. הגם שהיא אצלו כשמאל אבל הכא דלא נזכר בפירוש על ידך השמאלית כ"א על ידך סתם אלא שאנו לומדים דידו הוא שמאל. אין זה כמ"ש בפירוש שמאל. ותדע שהרי יש תנאים דס"ל דיד היינו ימין רבי שמעון לעיל בפ"ק (ד"י ע"א). וכן פסוק אף ידי יסדה כו' משמע לפי פשוטו דקאי הכל על יד א' שהיא ימינו כדמשמע בכתובות פ"ק (ד"ה סע"א). דלפי' התוס' דידי היינו שמאל הוא דחוק קצת דהא גם במעשה שמים וארץ הוא ע"י ב' ידיו. וכן בפסוק למה תשיב ידך וימינך יש לפרש דקאי רק על הימין שעליו נאמר השיב אחור ימינו. א"כ אף דבאמת ידך זהו שמאל מ"מ אין זה כמ"ש בהדיא. א"כ אף איטר מניח בימין כ"א שהוא שמאלו. מה גם הטעם דיד נק' שמאל י"ל הטעם כי הימין כיון שהיא חשובה בכח וגבורה ע"כ מזכירה בשם בפ"ע לחשיבותו והוא שקוראה ימין וממילא יד סתם זהו שמאל. וכיון דמה דאמרינן ידך הוא שמאל לפי שהימין החשובה ממנה נק' ימין א"כ ממילא דה"נ באיטר אזלינן בתר היד החשובה אצלו ומניח תפילין על היד שאינה חשובה אצלו אף שהיא ימין כל אדם. והוצרכתי לזה משום דהא הסמ"ג עצמו פסק דאיטר מניח תפילין בימין כל אדם שהוא שמאלו כברייתא דלקמן. וא"כ אם נאמר דלת"ק דאומר ידך זו שמאל גם איטר מניח בשמאל כל אדם. א"כ פסק דלא כת"ק. וגם נצטרך לומר דהברייתא אתיא דלא כת"ק וזהו ודאי דוחק גדול. ועוד דא"כ כשמקשה הש"ס והתניא מניח בשמאלו שהוא שמאל כל אדם. לימא הא מני ת"ק היא כיון דע"כ לת"ק הדין כן. א"ו י"ל דת"ק לא פליג כאן כלל:

(קיצור. שאפשר וקרוב דגם להסמ"ג דלענין חליצה איטר חולץ בימין של כל אדם מודה הכא דגם לת"ק דאומר ידך זו שמאל מ"מ כיון שלא נכתב בפירוש שמאל רק ידך דמשמע שמאל ע"כ איטר מניח על ימין כל אדם שהוא שמאלו). וכן משמע בתשו' ר' יואל הלוי שבתשו' הרשב"א סי' אל"ף ק"ב דס"ל דהיכא דהצריכה תורה ימין בפירוש כגון גבי מצורע התם דוקא בימין ואעפ"כ גבי תפילין ס"ל דאיטר מניח בימין כל אדם שהוא שמאלו הגם שאין מוכרח מדבריו כן רק לר' נתן מ"מ משמע דגם לת"ק כן מדלא פירש דלת"ק אינו כן. ואף שבמרדכי בה' תפילין כ' דמתוך פרש"י גבי מה כתיבה בימין דרוב בני אדם כותבין בימין נראה לר"י דפליג דאף איטר מניח בשמאל. ואף ת"ק סבר הכי דידך זה שמאל. הנה בסה"ת סי' ר"ה מבואר בהדיא כפרש"י מה כתיבה בימין בסתם בני אדם והיינו שלא נאמר דלענין תפילין תליא בכתיבה דוקא כ"א ביד תשש כח אבל לעולם איטר מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו. ונ' דסה"ת תרם תרומת מדותיו של ר"י רבו וכיון שכן גם לת"ק י"ל כן:

קיצור. (וכן ראיה לזה מתשובת ר' יואל הלוי מ"ש המרדכי בכוונת רש"י מבואר בהדיא בסה"ת להיפוך):