סימן סח

א

שאלה. שבת שחל להיות בחנוכה אם המפטיר בנשיאים קורא הנשיאים דב' ימים כמו שנוהגים לקרות בשאר ימות חנוכה מיום ב' ואילך דהיינו ביום שני קורי' נשיא השני והשלישי וביום השלישי קורים נשיא הג' והד'. ויקראו כן בשבת ג"כ ב' הנשיאים לחד גברא דהיינו מפטיר או יקרא רק נשיא א' דיום ההוא לבד:

תשובה. יקראו רק נשיא א' לבד. דהא בלאה"נ דעת הרמב"ם והטור דאין קורין רק נשיא א' של אותו היום ביום ב' נשיא השני וביום ג' נשיא הג'. אלא דאנן נהיגין כמ"ש בהגמי"י לקרות נשיא דמחר להשלישי והיינו דוקא כשצריכים לקרות שלישי דאז יש לומר דעדיף לקרות דבר חדש שלא קראו היום עדיין מלחזור ולקרות מה שכבר קראו היום דאין עושין כן אלא במקום דלא אפשר כדאי' בש"ע ססי' קל"ז. (אבל אין הטעם משום ספיקא דיומא דלא שייך לומר הכי גבי חנוכה כמ"ש בלבוש סי' תרפ"ד ע"ש הטעם) משא"כ בשבת דא"צ לקרות של חנוכה רק לאחד דהיינו המפטיר ודאי דא"צ לקרות רק פ' דיומא לבד דהיינו ביום ב' נשיא הב' וביום ג' הג' כו'. וכן בר"ח שבחנוכה קורים להרביעי רק נשיא א' לבד של אותו היום דהיינו יום הששי. ואם ר"ח טבת ב' ימים קורים ביום ב' דר"ח שהוא ז' דחנוכה נשיא הז' לבד וחד טעמא הוא עם שבת וכן מצאתי מפורש במהרי"ל (דנ"ה ע"ב) שפסק כן גבי ר"ח לקרות להד' ביום הששי לבד. וממילא דה"ה במפטיר דשבת והטעם פשוט כנ"ל: