קיצור סימן ח

השאלה

ע"ד השאלה שהחריץ שבין בית לבית אינו מגיע באמצעו עד התפר דהיינו עד התיתורא. אלא הוא גבוה ממנה שם אבל בצדדיו מגיע הוא עד התיתורא והנה במקום שאין מגיע עד התפר הוא כמו פתח בין בית לבית. אם כשרין התפילין בדיעבד עכ"פ ע"פ דעת הט"ז סי' ל"ב סעיף מ"ז סס"ק ל"ו. וכמ"ש הפמ"ג שם. או אולי הם פסולין אפי' דיעבד כמשמעות אאזמו"ר נ"ע בסי' ל"ב סעיף ס"א: