כב

ז ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם. חולין ו' פ"ט א'. ר"ח. בחיי ר"פ בהר:

חולין ספ"ו נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפר למשה ולאהרן אמרו ונחנו מה. לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש. וע' באג"ה סי' ב' בד"ה קטנתי מכל החסדים. וע' במהרש"א שם בח"א פי' שדוד הזכיר שפלות היצירה פרטית שהיה בו לפמ"ש רז"ל שהיה ראוי להיות נפל ביצירתו אלא שניתן לו ע' שנה שהיו חסרים לאדם כו' ועז"א ואנכי בתחלת יצירתי ראוי להיות נפל וזהו תולעת ולא איש. וע"ש ענין חרפת אדם מפרש על ע' שנה הנ"ל שנתן לו מאדם כו'. והנה מה שדוד לא הי' לו חיים בעצם מבואר בזהר וישלח דקס"ח ע"ב ודוד מסט' דחשך קא אתיא ומאן דאיהו בחשך לית ליה נהורא כלל וליתליה חיים. ועיקר הענין כמ"ש הרמ"ז שם משום שדוד מבחי' סיהרא וסיהרא לית לה מגרמה כלום אלא מה דיהיב לה שמשא כמ"ש בזהר ס"פ ויחי דרמ"ט ע"ב. והנה משיח נק' בר נפלי ע"ש ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת כמבואר בפרק חלק דנ"ו סע"ב. וע' בלק"ת בד"ה כי ההרים ימושו בענין נפלה ולא

תוסיף קום כ"א שלמטה יהי' הגילוי ולכן נאמר על משיח ברוח שפתיו ימית רשע כענין התולעת שכחו בפיו ועמ"ש בישעי' סי' מ"א י"ד ע"פ אל תרעי תולעת יעקב כו'. של"ה שער האותיות אות ע' ענוה דף ע' סע"א. מס' שבועות שלו דקצ"ה ע"ג. תשב"כ פ' בהעלותך שנ"ד א' בפסוק והאיש משה עניו מאד. בפ' עקב דש"ע ב'. שע"ב א'. רע"ט א'. במקומות הנ"ל נזכר ענין ואנכי תולעת כו':

כט כי לה' המלוכה ומושל בגוים. רבות באסתר ס"פ בימים ההם כשבת המלך דקי"ט ב' לשעבר היתה מלכות בישראל. ור"ל ובעכומ"ז הי' רק ממשלה ע"ד מלך אין באדום נצב מלך. כיון שחטאו ניטלה מל' מהם ונתנה כו'. היינו ע"י שט"ס דמל' ירדו ונתלבשו בק"נ כעין אמלאה החרבה לא נתמלאה צור. וע' בע"ח שער מ"ט ושער ל"ד ובזח"ג במדבר קי"ט ב' וכשישראל עושין תשובה כו' אימתי ועלו מושיעים בהר ציון כו' ועמ"ש בלק"ת פ' צו סד"ה ענין ימי המלואים פ"ד ואז רק ומושל כו'. זח"ג עמוד תנ"ב ע"מ מ"ד ב' ק"י ב'. בחיי ר"פ אחרי ע"פ כי תשב ללחום את מושל בין תבין וגו' שהקב"ה נק בכתוב מושל וכמ"ש ומושל בגוים ולכן יאמר כי תשב ללחום את מושל כשתתישב להתבונן בהשגת החכמה שהיא מזון הנפש כו'. בין תבין את אשר לפניך כלומר מתוך דרכיו ופעולותיו כו'. זח"ג פינחס רמ"ד ב' מטרוניתא עילאה עלמא דאתי דאתמר עלה כי לה' המלוכה ומושל בגוים ר"ל כי כשיהיה גילוי עלמא עילאה תנטל המלוכה מעמלקים וישאר רק ממשלה אצלם: