לה

י כל עצמותי תאמרנה. רבות אמור ס"פ ל' לא נאמר פסוק זה אלא בשביל לולב. השדרה של לולב דומה לשדרו של אדם כו' הוי כל עצמותי תאמרנה. ובזח"ג פינחס דרנ"ה סע"ב לולב דא צדיק דדמי לחוט השדרה דביה ח"י חוליין כו' לקבל ח"י ברכאן דצלותא כו' דביה קיום כל גרמין ועלה אמר דוד כל עצמותי תאמרנה כו'. ועמ"ש מזה בד"ה לא הביט און ביעקב בענין שח"י ברכאן דצלותא הם נגד חוה"ש המקשר ומחבר כל העצמות. וא"כ לפ"ז מובן איך כל עצמותי תאמרנה שייך לענין התפלה:

(ב) בירושלמי ספ"ק דברכות שבמודים צריך לשוח עד שיתפקקו כל חוליותיו ע"ש כל עצמותי תאמרנה. והובא בהרא"ש שם ססי' ט"ו. זח"ב תרומה קמ"ב א"ב ע"ש:

(ג) תד"א ח"א ספ"ד ורחמים שלי מקדימים עמכם בכל יום תמיד שנאמר מציל עני מחזק ממנו כו':

(ד) רבות וירא ר"פ נ"ד מציל עני מחזק ממנו היינו מן היצה"ר וכן פי' בזח"ג פ' ואתחנן דרס"ז ע"ב והטעם שנק' היצ"ט עני הוא עפמ"ש הרמ"ז ר"פ וישב בענין טוב ילד מסכן וחכם דקאי על יצ"ט ע"ש: