מט

יג אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו. שבת קנ"א ב' אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לה כבהמה שנאמר נמשל כבהמות נדמו. וכ' מהרש"א דלפי פשוטו הוא כפול דהיינו נמשל היינו נדמו ולכך דרשו נמשל מלשון ממשלה שהחיה מושלת בו ע"י שנדמה לה האדם כבהמה כו' עכ"ל כ"ה בפ"ד דסנהדרין דל"ח ע"ב:

זח"ב ס"פ תרומה בספד"צ פרק ה' קע"ט א'. זח"ג נשא קמ"ג סע"ב בלק דף ר"ז סע"ב פינחס דף רל"ח ע"א. פסוק אדם ביקר ומ"ש ע"ז במד"ר נתבאר בפ' ויצא ע"פ וילן שם כי בא השמש: