קכה

ב ירושלים הרים סביב כו' סביב. רבות בשלח פ"כ קרוב לסופה קל"ח א' ע"פ ויסב אלקים מהו ויסב שהקיפן כו' לע"ל כן שכך דוד אומר ירושלים כו' וה' סביב לעמו. מ"ע אופן ל"ט:

ג כי לא ינוח. רפ"ק דסוטה תחלת דף הראשון אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו שנאמר כי לא ינוח כו'. לא יזדווג ממשלת רשע בגורל צדיק: