מס' כרטיס 116995  מדור ומדף: קנא-רו
 
אחי ורעי
שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)
היא אגרת הנדפסת באג"ק שלו ח"ב אגרת תצט
רוסיא תרעח []
עלון נדפס מצד א.