מס' כרטיס 117012  מדור ומדף: קנא-פ
 
ליום מלאת שבעים שנה
לנשיא עדת ישראל בארצנו ר' נפתלי הירץ ב"ר
יוסף בארון לבית גינצבורג. תקצ"ג-תרס"ג.
פטרבורג תרסג