מס' כרטיס 117015  מדור ומדף: קנא-תת
 
אל מלך, רבש"ע בהוצאת ס"ת,
תפלה לנשים בשעת כורעים בעלינו לר"ה ויו"כ
בלשון אידיש. עלון נדפס על ע' אחד
חמ"ד חש"ד