מס' כרטיס 118205  מדור ומדף: קנב-א
 
וויכטיג נייעס!
קיטשקאווסקי, אברהם
איך מאך בעקאנט אז איך האב געעפענט פאבריק
פין אלע סארטען גיטע טליתים
אטוואצק