מס' כרטיס 118217  מדור ומדף: קנב-ב
 
אגודת חסידי חב"ד דבאסטאן רבתי
איהר זיינט העפליך געלאדין קומען אנטהייל
נעמען אין די יעהרליכע חגיגה פון י"ט כסלו
בוסטון תשה [?]