מס' כרטיס 118218  מדור ומדף: קנב-ב
 
גוטע נייעס פאר באסטאנער אידען
ישיבת אחי תמימים לובאוויטש
לאזט וויסן .. א קינדערגארטען פאר קינדער
און א פאראקיאל סקוהל
באידיש ובאנגלית
בוסטון חש"ד