מס' כרטיס 118220  מדור ומדף: קנב-ב
 
א דאפעלטע שמחה
דאס פארבענען דעם מארגיידזש און די 25
יאהריגע יובילעאום פון אונזער שול
ביהכ"נ נוסח האר"י אנשי לובאוויטש
בוסטון תשו