מס' כרטיס 118221  מדור ומדף: קנב-ב
 
בשורה טובה פאר באפאלא אידען!
ישיבה אחי תמימים ליובאוויטש
דאס ערשטע מאל אין דער הסטאריע איז אונזער
שטאט געבענשט געווארען מיט א ישיבה
באפאלא תשג []