מס' כרטיס 118225  מדור ומדף: קנב-ב
 
יודען!
געהט.. צו דיא וואהלען שטימט פאר צעטעל 8
וואהל ביורא דער חסידישער פעראיין
ביאליסטאק חש"ד