מס' כרטיס 118226  מדור ומדף: קנב-ב
 
למען הרבצת תורה בישראל
ישיבת "בית יוסף" בביאליסטאק
קריאה להורים לשלוח ילדיהם לישיבות
ביאליסטאק חש"ד