מס' כרטיס 118230  מדור ומדף: קנב-ב
 
בית חרשת לחרוסת לחג הפסח
ולדרסקי, משה
לפין בצלאל הכהן
דפי המלצות והכשרים ופרסום למפעלם