מס' כרטיס 118239  מדור ומדף: קנב-ג
 
אל כבוד הרבנים שיחי' וידידנו
הנכבדים שיחי'
אודות הופעת כ"ק אדמו"ר הריי"צ והסדר בזה
מאת ועד המסדר והפועל בהלובאקא ובראשם
קופערשטאך, מנחם מענדל
גלובאקא תרצד