מס' כרטיס 118247  מדור ומדף: קנב-ד
 
ועד לחגיגת היובל של הרב הגאון ר'
יוסף ראזין שליט"א (ראגאטשאווער)
בחתימת יו"ר הועד ליב זלקינד
דינאבורג תרפט