מס' כרטיס 118264  מדור ומדף: קנב-ו
 
אן  אלגעמיינע פארזאמלונג
פון פרייען פראפ. קלאסן פאריין פון נאכט
וועכטער אין ווארשע
ווארשא תרצד
כרוז באידיש ובפולנית