מס' כרטיס 118273  מדור ומדף: קנב-ו
 
טהרת בנות ישראל
בהסכמת גדולי וצדיקי זמינו ובהסכמת הבית
דין צדק דק"ק ווארשא
2 עמודים דיני טהרה באידיש
ווארשא תרפב