מס' כרטיס 118274  מדור ומדף: קנב-ו
 
הזמנה לחתונת
ראפאפארט, שלמה זלמן ב"ר קלמן יונה הכהן
עב"ג מרת נעמי ב"ר אברהם נתנאל שפיעוואק
כ' מרחשון
ווארשא תרפז