מס' כרטיס 118275  מדור ומדף: קנב-ו
 
העתיק מהצואה אשר כתב אאמו"ר הגאון
פלאצקי, מאיר דן רפאל
ביום ג' פ' ויקרא ונפטר אור ליום ג' פ' צו
ווארשא תרפח