מס' כרטיס 118280  מדור ומדף: קנב-ו
 
אכטונג עלטערן!
ס'האט זיך געעפענט א נאי שול-חדר
"תורת משה" פראנצישקאנער 29
ווארשא 1932 []