מס' כרטיס 118284  מדור ומדף: קנב-ו
 
מגלת אסתר
קראנענטאהל, אהרן
ציור מיקרוגרפיה של מג"א בדף אחד
ווארשא תרנ