מס' כרטיס 118292  מדור ומדף: קנב-ו
 
הזמנה לחתונת
שפירא, יעקב יצחק ב"ר חיים דוד הכהן
עם אסתר הדסה ב"ר יהושע גארדין. כז אד"ר
ווארשא תרפז