מס' כרטיס 118299  מדור ומדף: קנב-ו
 
אל אחינו בני ישראל
ועד לעזרת יהודי רוסיא
בחתימת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ועוד עם חתימת
התאגדות הרבנים בעלי השכלה גבוהה
בלשון הקודש ובפולנית
ווארשא תרצד