מס' כרטיס 118303  מדור ומדף: קנב-ו
 
אל כל אחד ואחד מידינו אנ"ש ותלמידי
התמימים די בכל אתר ואתר
הדפסת צילום מכתב ערב יוה"כ תרצ"ה מכתי"ק
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
ווארשא תרצה